Дисципліни за вибором

Перший бакалаврський рівень вищої освіти
Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
Освітня програма: Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад
Дисципліни

Граматика емоцій: Лексичні і синтаксичні засоби вираження емоційних переживань (Пініч І.П.)
Секрети успішної комунікації: англомовні дискурсивні маркери (Волкова Л.М.)
Німецькомовний медійний дискурс: перекладацький аспект (Дубровська І.Б.)
Німецькомовний медійний дискурс: лексичні одиниці та граматична будова (Дубровська І.Б.)
Категорія модальності в сучасній англійській мові (Мусієнко Ю.А.)
Функціонування детермінантів у сучасній англійській мові (Мусієнко Ю.А.)
Слово і речення в історії англійської мови (Зінченко Г.Є.)
Контрастивний синтаксис і прагматика: на матеріалі сучасних англійської та української мов (Березенко В.М.)
Просодичні засоби інтенсифікації висловлень сучасного англійського мовлення (Алексієвець О.М.)
Невербальна семіотика в кроскультурній комунікації (Сєрякова І.І.)
Фразеологічні одиниці в німецькій мові: перекладознавчий аспект (доц. Дубровська І.Б.)
Сучасні жанри німецькомовного письмового тексту: лексика й граматика (Кондратенко В.В.)
Категорія означеності / неозначеності іменника в сучасній німецькій та українській мовах: перекладознавчий аспект (Опанасенко Т.В.)

Перший бакалаврський рівень вищої освіти
Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
Освітня програма: Англійська мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад у бізнес-комунікації

Вживання артиклю в сучасній німецькій мові (Кондратенко В.В.)
Міжкультурна ідентифікація в сучасній літературі (на прикладі німецькомовних авторів українського походження) - Ванджі М.Ф.
Переклад сучасних німецькомовних ділових текстів (Зінченко О.А.)
Вживання власних назв в сучасній німецькій мові: граматичний аспект (Іванова Ю.Ю.)
Лексичні і граматичні аспекти німецькомовних текстів (Кондратенко В.В.)
Німецькомовний медійний дискурс: перекладацький аспект (Дубровська І.Б.)
Німецькомовний письмовий текст: сучасні жанри та їх реалізація у мовленні: перекладацький аспект (Корнійко І.В.)
Фразеологічні одиниці в німецькій мові: перекладознавчий аспект (Дубровська І.Б.)
Аналітичне читання і переклад німецькомовних художніх текстів (Дубровська І.Б.)
Фонетичні аспекти усного німецькомовного дискурсу (Бондаренко Е.С.)
Мовленнєвий етикет у діловому спілкуванні: перекладознавчий аспект (Зінченко О.А.)
Перекладацькі трансформації при перекладі німецькомовних художніх творів (Зінченко О.А.)
Риторика в професійній діяльності перекладача (Черненко О.В.)

Перший бакалаврський рівень вищої освіти
Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
Освітня програма: Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (англійська мова і друга західноєвропейська мова)
Дисципліни

Фонетико-фонологічні аспекти усного німецькомовного дискурсу (Бондаренко Е.С.)

Другий магістерський рівень вищої освіти
Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Освітня програма: Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Українсько-німецькі лексичні паралелі у перекладі
Українсько-німецькі граматичні паралелі у перекладі
Когнітивно-лінгвокомпаративна дискурсологія
Сучасна лінгвістика емоцій: інтегральний підхід
Міжкультурна комунікація: перекладо-знавчий аспект (німецька і українська мови)
Сентимент-аналіз як метод лінгвістичних досліджень
Англійська мова в галузі інформаційно-комунікаційних технологій
Прагматика невербальної комунікації
Дискурсивний аналіз

Освітня програма: Перекладознавство: Професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

Сучасна лінгвістика емоцій
Міжкультурна комунікація
Дискурсивний аналіз
Українсько-німецькі лексичні паралелі у перекладі
Переклад літературних текстів
Українсько-німецькі граматичні паралелі
Основи наукового письма німецькою мовою
Теорія і практика літературного перекладу

Освітня програма: Американські студії
(англійська мова і друга іноземна мова)

Міжкультурна комунікація: перекладознавчий аспект (німецька й українська мови)
Культура усного та писемного мовлення з другої іноземної мови (німецької)
Українсько-німецькі граматичні паралелі у перекладі медійних текстів
Українсько-німецькі лексичні паралелі у перекладі
Переклад літературних текстів