Дисципліни за вибором

Перший бакалаврський рівень

Граматика емоцій: Лексичні і синтаксичні засоби вираження емоційних переживань (Пініч І.П.)
Секрети успішної комунікації: англомовні дискурсивні маркери (Волкова Л.М.)
Німецькомовний медійний дискурс: перекладацький аспект (Дубровська І.Б.)
Німецькомовний медійний дискурс: лексичні одиниці та граматична будова (Дубровська І.Б.)
Категорія модальності в сучасній англійській мові (Мусієнко Ю.А.)
Функціонування детермінантів у сучасній англійській мові (Мусієнко Ю.А.)
Фонетико-фонологічні аспекти усного німецькомовного дискурсу (Бондаренко Е.С.)
Слово і речення в історії англійської мови (Зінченко Г.Є.)
Контрастивний синтаксис і прагматика: на матеріалі сучасних англійської та української мов (Березенко В.М.)
Просодичні засоби інтенсифікації висловлень сучасного англійського мовлення (Алексієвець О.М.)
Невербальна семіотика в кроскультурній комунікації (Сєрякова І.І.)
Фразеологічні одиниці в німецькій мові: перекладознавчий аспект (доц. Дубровська І.Б.)
Сучасні жанри німецькомовного письмового тексту: лексика й граматика (Кондратенко В.В.)
Категорія означеності / неозначеності іменника в сучасній німецькій та українській мовах: перекладознавчий аспект (Опанасенко Т.В.)
Слово, словоформа, речення як мовні одиниці граматичного рівня німецької мови (Опанасенко Т.В.)

Другий магістерський рівень вищої освіти
Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Освітня програма: Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Українсько-німецькі лексичні паралелі у перекладі
Українсько-німецькі граматичні паралелі у перекладі
Когнітивно-лінгвокомпаративна дискурсологія
Сучасна лінгвістика емоцій: інтегральний підхід
Міжкультурна комунікація: перекладо-знавчий аспект (німецька і українська мови)
Сентимент-аналіз як метод лінгвістичних досліджень
Англійська мова в галузі інформаційно-комунікаційних технологій
Прагматика невербальної комунікації
Дискурсивний аналіз

Освітня програма: Перекладознавство: Професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

Сучасна лінгвістика емоцій
Міжкультурна комунікація
Дискурсивний аналіз
Українсько-німецькі лексичні паралелі у перекладі
Переклад літературних текстів
Українсько-німецькі граматичні паралелі
Основи наукового письма німецькою мовою
Теорія і практика літературного перекладу

Освітня програма: Американські студії
(англійська мова і друга іноземна мова)

Міжкультурна комунікація: перекладознавчий аспект (німецька й українська мови)
Культура усного та писемного мовлення з другої іноземної мови (німецької)
Українсько-німецькі граматичні паралелі у перекладі медійних текстів
Українсько-німецькі лексичні паралелі у перекладі
Переклад літературних текстів