Про кафедру

Історія кафедри

Кафедру германської і фіно-угорської філології  створено 1 вересня 2011 року

Кафедру германської і фіно-угорської філології  створено 1 вересня 2011 року внаслідок реорганізації  5 липня 2011 року кафедри германської і фінської філології, що була створена 1 липня 2007 року на базі кафедри фонетики англійської мови. Кафедру фонетики англійської мови Київського національного лінгвістичного університету (на той час Київського державного педагогічного інституту іноземних мов) було засновано в 1971 році на базі кафедри лексикології та фонетики англійської мови, очолюваної відомим ученим, професором Баранцевим Констянтином Тимофійовичем, з метою розвитку прогресивних  стратегій навчання й дослідження фонетики мовленнєвої комунікації.

Засновником кафедри фонетики англійської мови є заслужений працівник народної освіти, кандидат філологічних наук, професор Маргарита Петрівна Дворжецька. У різні періоди історії кафедри її завідувачами були доцент М.П. Дворжецька (1971-1978 рр.), після призначення якої в 1978 р. проректором з наукової роботи КДПІІМ кафедру очолила кандидат філологічних наук, доцент Ольга Федорівна Пилипенко, яка керувала кафедрою з 1978 р. по 1987 р.

З червня 1987 р. у зв’язку із переходом О.Ф. Пилипенко на посаду доцента кафедри теоретичної й експериментальної фонетики германських і романських мов завідувачем кафедри фонетики англійської мови було обрано кандидата філологічних наук, доцента Аллу Андріївну Калиту, яка керувала кафедрою до початку навчання в докторантурі в 1995 р.

Протягом 1995-1996 навчального року кафедру фонетики англійської мови очолювала кандидат філологічних наук, доцент Лідія Денисівна Сліпченко. У 1996-1997 навчальному році кафедрою завідувала кандидат філологічних наук, доцент Ірина Олександрівна Іноземцева, а з вересня 1997 р. у зв’язку із об’єднанням кафедр теоретичної й експериментальної фонетики германських і романських мов та фонетики англійської мови керівництво кафедрою знову здійснювала професор М.П. Дворжецька, яка працювала на цій посаді до 30 січня 2001 р. З січня 2001 р. до травня 2007 р. завідувачем кафедри працювала доктор філологічних наук, професор А.А. Калита.

У зв’язку з тим, що в КНЛУ почали викладати нідерландську, фінську, норвезьку та угорську мови, з липня 2007 року кафедру фонетики англійської мови було реорганізовано у кафедру германської і фінської філології. Очолив кафедру доктор філологічних наук, доцент Роман Володимирович Васько, який з 2003 по 2004 рр. проходив наукове стажування на кафедрі скандинавської філології філологічного факультету Санкт-Петербурзького державного університету. З 2015 по 2018 рр. кафедру очолювала доктор філологічних наук, професор О.І. Стеріополо, а з 2019 по 2020 рр. Ізотова Н.П.

У 2018 р. кафедрі було присвоєне почесне ім’я професора Георгія Георгійовича Почепцова, під керівництвом якого протягом декількох десятиліть велася плідна науково-дослідна діяльність викладачів кафедри.

З 2020 навчального року кафедру очолює доктор філологічних наук, професор М.О.Шутова.

Наукова діяльність

З перших років заснування кафедри наукова робота посідає пріоритетне місце серед інших видів діяльності професорсько-викладацького складу. Наукова проблематика, розроблювана кафедрою, широка й різноманітна. В рамках наукової школи прагмалінгвістики та мовленнєвої комунікації, яка була заснована у 1962 році доктором філологічних наук, професором Г.Г.Почепцовим, вивчаються граматична система англійської мови в синхронії і діахронії, фонологічні особливості сучасних та давніх германських мов, проблеми теорії мовленнєвих актів та прагмалінгвістики, теорії мовленнєвої комунікації, проблеми дискурсивного аналізу та когнітивної лінгвістики, проблеми невербальної комунікації, проблеми соціолінгвістики.

Зараз на кафедрі працюють видатні вчені, доктори філологічних наук: Р.В.Васько, М.О.Шутова, О.І.Стеріополо, А.В.Корольова, Р.Є.Пилипенко.

Серед професорсько-викладацького складу кафедри 5 докторів наук, 14 кандидатів наук і 1 заслужений працівник освіти.

Навчальна діяльність

Кафедра германської і фіно-угорської філології  імені професора Г.Г.Почепцова є випусковою кафедрою факультету з підготовки фахівців зі спеціальності «Філологія».

Бакалаврат

Крім предметів загальної гуманітарної спрямованості, чотирирічний навчальний план програм бакалаврату передбачає вивчення спеціальних дисциплін – історії мови, лінгвокраїнознавства, лексикології, стилістики теоретичної фонетики, граматики фінської, угорської та нідерландської мов.
На кафедрі існує три відділення: фінське, угорське і нідерландське. Студенти вивчають дві іноземні мови. Фінська, угорська і нідерландська мови є основними і зазначені в назві спеціальності випускників університету. В якості другої іноземної мови студенти, починаючи з першого курсу, вивчають англійську мову. Під час навчання студенти мають можливість пройти стажування в тій країні, мову якої вони вивчають.
Випускники отримують всебічну практичну та теоретичну підготовку, що дозволяє їм працювати викладачами, перекладачами, співробітниками іноземних представництв і консульств, а також займатися науково-дослідницькою діяльністю. Випускники кафедри отримують ступінь бакалавра філології і можуть продовжити навчання в магістратурі.

Магістратура

Кафедра здійснює щорічний прийом студентів до магістратури зі спеціальності «Філологія» за освітньо-професійними програмами «Сучасні філологічні студії (фінська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство», «Сучасні філологічні студії (угорська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство», «Сучасні філологічні студії (нідерландська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство» на основі ступеня бакалавра цих трьох мов.
Навчання в магістратурі триває 1 рік 4 місяці (3 семестри)  і відбувається відповідно до розкладу занять. Програма «Сучасні філологічні студії: лінгвістика та перекладознавство» спрямована на вдосконалення знань в філології, а також розширення кругозору в лінгвістичних та суміжних гуманітарних дисциплінах. Важливе місце в ній займає навчання як письмового, так і усного перекладу.
Значну частину навчання в магістратурі присвячено написанню наукового дослідження – магістерської дисертації (дипломної роботи магістра філології).
За роки існування кафедри під керівництвом викладачів кафедри було підготовлено та захищено понад 150 кандидатських дисертацій, 10 докторських дисертацій. Кожного року на кафедрі захищається понад 20 дипломних робіт магістрів.