Мусієнко Юлія Анатоліївна

Посада: доцент кафедри германської і фіно-угорської філології         

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Персональний профіль Web of ScienceResearcher ID AAE-1577-2020

Персональний блог: https://grammar2016.blogspot.com/ 

Контактна інформація: email yuliia.musiienko@knlu.edu.ua

 1. У 2007 р. закінчила факультет англійської мови Київського національного лінгвістичного університету, диплом за спеціальністю “Мова та література (англійська, німецька)” і кваліфікація магістра філології, викладача англійської та німецької мов і зарубіжної літератури.
 1. У 2014 р. у спеціалізованій раді при Київському національному лінгвістичному університеті захистила кандидатську дисертацію на тему: “Лінгвокогнітивні і прагматичні особливості просодичного оформлення англійських притч” (експериментально-фонетичне дослідження). Кандидат філологічних наук з 2014 року.
 1. У 2020 р. отримала вчене звання доцента кафедри германської і фіно-угорської філології.
 2. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 15 років, в т.ч. у даному навчальному закладі 15 років, з вересня 2014 року працює на кафедрі германської і фіно-угорської філології Київського національного лінгвістичного університету.
 3.  З жовтня 2015 року по теперішній час – завідувач секції із навчальної дисципліни “Практична граматика англійської мови” на першому та другому курсах.
 4. У науковому доробку 32 публікації, з них 2 навчально-методичного характеру, в тому числі 11 опубліковано у фахових наукових виданнях України, 2 статті, що індексуються в наукометричній базі даних Web of Science, та тезах доповідей 17 наукових конференцій. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 18 праць, з них 2 статті – у виданнях, що індексуються у наукометричній базі Web of Science, 5 статей – у фахових наукових виданнях України, 11 тез доповідей міжнародних наукових конференцій.
 • “Практична граматика англійської мови” (I, II, III курси)
 • “Практична фонетика англійської мови”
 • “Теоретична фонетика англійської мови”
 • Функціонування детермінантів у сучасній англійській мові (I курс)
 • Категорія модальності у сучасній англійській мові (II курс).
 1. У період із 18 листопада по 27 грудня 2019 року пройшла міжнародне науково-педагогічне стажування у Північному університетському центрі у Бая-Маре (Румунія) на тему: “Innovative Methods of Teaching in Higher Education Institutions of Ukraine: Borrowing of EU Experience” за фахом “Філологічні науки” в обсязі 6 кредитів (180 годин).
 2.  У період із 20 по 21 січня 2020 року взяла участь у міжнародному освітньому центрі WASET (Великобританія, м. Лондон) у міжнародній конференції ICELLAL 2020 на тему: “22nd International Conference on English Language Learning and Applied Linguistics“.
 3. У період із 8 по 11 вересня 2021 року взяла участь в 55th Linguistics Colloquium Interand Intralinguistic Contrasts (The Department of Applied Linguistics and the Institute of English Studies of the University of Rzeszow).
 4.  У період із 16-18 листопада 2021 взяла участь у науковій конференції “International experience in the field of publishing. Successful publications in Scopus and Web of Science” (30 hours/1 ECTS).

дискурс аналіз, прагматика, фонологія, когнітивна фонетика

 1. Мусієнко Ю.А. (2020). Когнітивний аспект паузації у англомовному притчовому дискурсі. Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, Вип. 82. С. 86–91.

https://pa.journal.kspu.edu/index.php/pa/article/view/661

 

 1. Мусієнко Ю.А. (2020). Тональні характеристики озвученого повчального дискурсу (на матеріалі сучасних англійських притч). Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, Вип. 29. Том 3. C. 38–

https://pa.journal.kspu.edu/index.php/pa/article/view/661

 

 1. Мусієнко Ю.А. (2020). Емоційно-прагмаичний потенціал акцентуації у притчовому дискурсі. Наукові записки Національного університету Острозька академія: Cерія Філологія. Острог: Видавничий центр Національний університет “Острозька академія”, Вип. 10 (78). C. 128–132.

https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/2925

 

 1. Мусієнко Ю.А. (2020). Інтонаційні засоби вираження повчальності у повчальному дискурсі. Вчені записки Таврійського Національного Університету ім. В.І. Вернадського, Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Київ : Видавничий дім “Гельветика”, Вип. 31 (70) №2. С. 189–194.

http://philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/2_2020/part_2/35.pdf

 

 1. Мусієнко Ю.А. (2019). Сугестивні особливості просодичної актуалізації англійського притчового дискурсу. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць. Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, Вип. 43 (3). С. 30–34.

http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v43/part_3/Filologi43_3.pdf#page=30

 

 1. Мусієнко Ю.А. (2019). Сугестивний підхід до формування фонетичної компетенції студентів вищих навчальних закладів. Scientific and pedagogic internship “Innovative methods of teaching in higher education institutions of Ukraine: borrowing of EU experience”: Internship proceedings, November 18December 27. Baia Mare: North University Centre of Baia Mare, p. 40–

 

 1. Musiienko Yu. (2017). Linguo-cognitive and pragmatic features of the prosodic organization of English parables. Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The Journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Warsaw: De Gruyter Open, Vol. I (1), p. 210–261. DOI: 10.1515/lart-2017-0006