Березенко Вікторія Миколаївна

Посада: доцент кафедри германської і фіно-угорської філології

Освіта: вища

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

У 1994 р. закінчила з відзнакою факультет англійської мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов,  спеціальність за дипломом: вчитель англійської та німецької мов.

 У 2003 р. в спеціалізованій раді при Київському національному лінгвістичному університеті захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вірогідність як параметр констативного висловлювання та засоби її вираження в сучасній англійській мові» (Науковий керівник: проф. Г. Г. Почепцов). Кандидат філологічних наук з 2004 року.    

На кафедрі германської і фіно-угорської філології працює з жовтня 1996 р.

Має 31 публікацію, з них 29 наукових та 2 навчально-методичного характеру. Після захисту кандидатської  дисертації опубліковано 23 праці, з них 21 наукових та 2 навчально-методичного характеру, в тому числі 8 у фахових виданнях України, 2 у наукометричній базі Web of Science та 1 з Грифом МОН України.

Курси, які читаються: зіставна граматика англійської та української мов, практична граматика англійської мови, теоретична граматика англійської мови

Курси за вибором: контрастивний синтаксис і прагматика

Сфери інтересів: прагмалінвістика, дискурс аналіз, контрастивна прагматика

Основні публікації:

1) Посібник: Порівняльна типологія англійської та української мов: Навч. Посібник. К. : Освіта України, 2011. – 140 с. Гриф МОН України;

2) Стаття: Вірогідність як дискурсивне значення предикативних комплексів на позначення джерела інформації в сучасній англійській мові // Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія ‘‘Філологія’’.  –   2016.  – Т. 19 – №1 –        С. 13-19;

3) Стаття: Демінутиви в сучасних україномовному і англомовному дискурсах // Проблеми зіставної семантики : [Збірник наукових статей.  – К. :   Вид. центр КНЛУ, 2017.  –  Вип. 13. – С. 14-20;

4) Посібник: Порівняльна типологія англійської та української мов (практикум). – К. : Вид. центр КНЛУ, 2017.  –  122 с.

5) Стаття: Verbal and nonverbal cues to deception in Modern English discourse //  Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія “Філологія. Педагогіка. Психологія”: [Збірник наукових статей]. – Випуск 36 . – К. :   Вид. центр КНЛУ, 2018. – С. 64-71;

6) Стаття: Developing the pragmatic competence of foreign learners: guidelines to using constatives in modern English discourse // Advanced Education, 2019 (13), 81-88 Web of Science;

 7) Стаття: Communicative language teaching approach in promoting the linguistic competence of EFL learners / V. Berezenko, O. Cherkhava, Y. Musiienko // Advanced Education, 2022 (20), 88-96 Web of Science