Алексієвець Оксана Миколаївна

Алексієвець Оксана Миколаївна

Кандидат філологічних наук, доцент

Персональний профіль Web of ScienceResearcher ID Q-2616-2019

Е-mail oksana.aleksiievets@knlu.edu.ua

Освіта і наукова кваліфікація

Закінчила з відзнакою філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту імені Володимира Гнатюка (1994, нині Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка).

У 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Просодичні засоби інтенсифікації сучасного англійського мовлення (експериментально-фонетичне дослідження)» за спеціальністю 10.02.04 – германські мови, Київський державний лінгвістичний університет.

Працювала викладачем, доцентом кафедри англійської філології ТНПУ імені Володимира Гнатюка. У 2002 присуджено вчене звання доцента кафедри англійської філології. У 2000–2002 рр. – координатор роботи з волонтерами Корпусу Миру США.

З вересня 2002 р. – доцент кафедри фонетики англійської мови Київського національного лінгвістичного університету. Упродовж 2004–2008 рр. очолювала кафедру англійської мови і перекладу Інституту східних мов КНЛУ (з перервою). Від 2008 р. – доцент кафедри германської і фінської філології.

Навчалася у докторантурі Київського національного лінгвістичного університету. Тема докторської дисертації «Система просодичних засобів актуалізації точки зору в англомовному політичному дискурсі» (науковий консультант – проф. Р.В. Васько).

З 2013 р. – доцент кафедри германської і фіно-угорської філології. Від жовтня 2019 р. – по січень 2020 р. виконувала обов’язки завідувача кафедри германської і фіно-угорської філології імені професора Г.Г. Почепцова.

З 2013 р. – керівник кафедральної методичної секції теоретичної фонетики, від червня 2020 р. – керівник між факультетської методичної секції теоретичної і практичної фонетики (факультети германської філології і перекладу, романської філології і перекладу, педагогічний факультет романо-германської та української філології; перший (бакалаврський) рівень вищої освіти).

З 2015 р. член добровільного наукового товариства Київська фонетична школа (https://terraludens.com).

Автор 80 наукових і науково-методичних праць з проблем інтонаційного оформлення англійського мовлення й організації наукової роботи студентів, у т. ч. 1 монографії та 5 навчально-методичних посібників.

Курси, які читаються:

Основні:

Теоретична фонетика англійської мови (ІІІ курс)

Практична фонетика англійської мови (І курс)

Практична граматика англійської мови (І курс)

Вступ до мовознавства (І курс)

Курси за вибором:

Просодичні засоби інтенсифікації висловлень сучасного англійського мовлення (ІV курс)

Науково-освітні основи фонетики сучасної англійської мови (ІV курс)

Актуальні проблеми фонетики і фонології англійської мови (ІV курс)

Інтонаційні моделі сучасної англомовної комунікації (ІІІ курс)

Керівництво підготовкою магістерських і курсових досліджень з проблем інтонаційного оформлення мовлення

Вибрані  праці:

Книги

Алексієвець, O.M. (2002). Просодичні засоби інтенсифікації сучасного англійського мовлення. Тернопіль: Економічна думка.

Статті

Vasko, R. & Aleksiievets, O. (2021). Rhetorical prosody in English political discourse. In Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Trnava: University of SS Cyril and Methodius in Trnava, VI (2), December 2021, p. 255-291. ISSN 2453-8035 (Web of Science)

Alexiyevets, O. (2017). Prosody of the viewpoint in political discourse. In Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Warsaw: De Gruyter Open, II (1), June 2017, p. 4-41. DOI: 10.1515/lart-2017-0001 (Web of Science)

Алексієвець, O.M. (2021). Просодичні моделі впливу в англомовній політичній комунікації. Вчені Записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Журналістика». Том 32 (71), № 4, 65-71.

Алексієвець, O.M. (2021). Просодичні особливості мовленнєвого портрету політичного діяча.Сучасні тенденції фонетичних досліджень: Збірник матеріалів Круглого столу (26 квітня 2021 р., КПІ ім. Ігоря Сікорського). К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», с. 103-107. 

Алексієвець, O.M. (2020). Просодична реалізація індивідуального ораторського стилю політика. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія», Випуск 45, Ч. ІІ, 26-30.

Алексієвець, O.M. (2020). Інтонаційні засоби впливу у політичному мовленні. Сучасні тенденції фонетичних досліджень: Збірник матеріалів ІV Круглого столу з міжнародною участю (23 квітня 2020 р., м. Київ). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”, с. 20-22.

Alexiyevets, O. (2019). The rhetoric-and-prosodic strategies of English political discourse. In Ukraine–Europe–World. The International Collection of Scientific Works. Issue 22, p. 170-175.