Черхава Олеся Олегівна

У 2005 р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка і отримала диплом з відзнакою за спеціальністю “Мова та література (англійська)” і здобула кваліфікацію магістра філології, викладача англійської і німецької мови та світової літератури.

У 2005 р. закінчила Національний університет “Львівська політехніка” і отримала диплом за спеціальністю “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” і здобула кваліфікацію менеджера-економіста.

З 1 грудня 2007 року по 4 квітня 2011 року навчалася в аспірантурі Національного університету “Львівська політехніка” з відривом від виробництва за спеціальністю 10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика.

28 жовтня 2011 року захистила дисертацію “Англомовне біблійне пророцтво як різновид фідеїстичного дискурсу (на матеріалі King James Bible)” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

З 4  вересня 2014 року по 3 листопада 2014 року працювала на посаді доцента кафедри прикладної лінгвістики Національного університету “Львівська політехніка”.

З 5 листопада 2014 року по 30 листопада 2014 року працювала на посаді доцента кафедри загального і порівняльного мовознавства та новогрецької філології Київського національного лінгвістичного університету.

З 1 грудня 2014 року до 30 листопада 2017 року навчалася в докторантурі Київського національного лінгвістичного університету за державним замовленням.

29 грудня 2017 року захистила докторську дисертацію “Реконструкція теолінгвістичної матриці релігійно-популярного дискурсу (на матеріалі англійської, німецької та української мов)” у Київському національному лінгвістичному університеті за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство (науковий консультант д.філол.н., професор Корольова Алла Валер’янівна).

З 5 грудня 2017 по 30 червня 2019 року працювала на посаді доцента кафедри англійської мови факультету перекладачів Київського національного лінгвістичного університету.

27 лютого 2019 року присвоєно вчене звання доцента кафедри англійської мови факультету перекладачів Київського національного лінгвістичного університету.

З 1 серпня 2019 року по теперішній час працює на посаді професора кафедри германської і фіно-угорської філології імені Г.Г.Почепцова Київського національного лінгвістичного університету.

З 2019 року член спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02 у Київському національному лінгвістичному університеті для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук.

За період науково-педагогічної діяльності опубліковано 64 публікації, з них 1 монографія, 2 навчальних посібника.

Вибрані публікації:

  1. Черхава О. О. Реконструкція теолінгвістичної матриці релігійно-популярного дискурсу (на матеріалі англійської, німецької та української мов): монографія / відп. ред. А. В. Корольова. К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. 400 с.
  2. Черхава О. О. Дослідницький корпус англо-, німецько-, україномовних текстів релігійно-популярного дискурсу // Дані текстових корпусів у лінгвістичних дослідженнях: колек. моног. / за ред. О.П. Левченко. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. С. 130–145.
  3. Черхава О. О. Реконструкція архетипної і стереотипної субмоделей теолінгвістичної матриці релігійно-популярного дискурсу (на матеріалі англійської, німецької та української мов) // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов: зб. наук. пр./ відп. ред. А.В. Корольова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Вип. 15. – С. 248–259.
  4. Черхава О. О. Архетипна матриця інваріантного релігійного смислу гіперконцепту ЗАЛУЧЕННЯ ДО ХРИСТИЯНСЬКОЇ ВІРИ // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов: зб. наук. пр. / відп. ред. А.В. Корольова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Вип. 14. – С. 197–214.
  5. Черхава О. О. Термін “реконструкція” в когнітивно-лінгвокомпаративно-дискурсивному розумінні // Science and Education a New Dimension. Philology. –Budapest, 2018. – VІ (50), Issue. 167. – P. 11–15. – р-ISSN 2308-5258. е-ISSN 2308-1996.

Друковані видання у наукометричних виданнях (SCOPUS)

  1. Cherkhava O., Bazyliak N. Communicative competence formation of future English Language teacher. Man in India. Subject Area and Category: Art and Humanities History (H Index), Social Sciences Cultural Studies, 2017. – Vol. 97 (3). – P. 341–352. – ISSN 0025-1569. The journal is indexed in SCOPUS

2.Cherkhava O., Pomirko R., Bazyliak N., Koval R., Romanchuk O. Le vocabulaire de la medicine physique et de réadaptation en français et en ukrainien – І’analyse comparative. XLinguae European Scientific Language Journal : [collection of scientific works] / [editor-in-chief Jana Birova]. – Slovakia: SVO s.r.o., 2019. – Volume 12. – Issue 1XL. – P. – 109-127.  e-ISSN 2453-711X. ISSN 1337-8384                 The journal is indexed in SCOPUS

3.Cherkhava O., Pomirko R., Koval R., Romanchuk O., Danylevych M. Les néologismes en français de la médecine physique et de réadaptation. XLinguae European Scientific Language Journal : [collection of scientific works] / [editor-in-chief Jana Birova]. – Slovakia: SVO s.r.o., 2020. DOI:10.18355/XL The journal is indexed in SCOPUS (прийнято до друку)