Алексієвець Оксана Миколаївна

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Кандидат філологічних наук, доцент

Персональний профіль Web of Science ResearcherID
Q-2616-2019

Закінчила з відзнакою філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (1994 р.).

У 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Просодичні засоби інтенсифікації сучасного англійського мовлення (експериментально-фонетичне дослідження)» за спеціальністю 10.02.04 – германські мови у спеціалізованій вченій раді Київського державного  лінгвістичного університету.

Працювала викладачем, доцентом (2001) кафедри англійської філології ТНПУ імені Володимира Гнатюка. У 2000–2002 рр. – координатор роботи з волонтерами Корпусу Миру США.

З 2002 р. – доцент кафедри фонетики англійської мови Київського національного лінгвістичного університету. Упродовж 2004 р. очолювала кафедру англійської мови і перекладу Інституту східних мов КНЛУ. З 2008 р. – доцент кафедри германської і фінської філології.

У 2010-2013 рр. навчалася у докторантурі КНЛУ. Працює над темою докторської дисертації «Система просодичних засобів актуалізації точки зору в англомовному політичному дискурсі».

З 2014 р. – доцент кафедри германської і фіно-угорської філології імені професора Г. Г. Почепцова.

Автор 65 наукових і науково-методичних праць з проблем інтонаційного оформлення англійського мовлення, організації наукової роботи студентів, у т. ч. монографії «Просодичні засоби інтенсифікації сучасного англійського мовлення» та 4 навчально-методичних посібників.

Вибрані публікації:

  1. Просодичні засоби інтенсифікації сучасного англійського мовлення : монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 200 с.
  2. Просодические особенности актуализации точки зрения в англоязычном политическом дискурсе // The First International Conference on European Conference on Languages, Literature and Linguistics. Proceedings of the Conference (April 14, 2004). – Vienna, 2014. – P. 3–8.
  3. Особливості просодичної організації точки зору промовця (на матеріалі англомовного політичного дискурсу) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія». – Випуск 8. – 2014. – С. 34 –36.
  4. Англомовний політичний дискурс: особливості просодичної організації // Україна–Європа–Світ. – Вип.15: Міжнародний збірник наукових праць. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – С. 308–312.
  5. Просодичні особливості англомовного політичного дискурсу // Мови професійної комунікації: лігнгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали IІ Міжнародної науково-практичної конференції. 16 квітня 2015 р. НТУУ «КПІ». – К. : Кафедра, 2015. – С. 61–62.
  6. Просодичні засоби впливу у мовленні британських політиків // Мова. Культура. Комунікація : Дослідження мови та літератури в глобалізованому світі Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2015 року. – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний  університет імені Т. Г. Шевченка, 2015. – С. 15–18.
  7. Структурно-просодична організація тексту публічного виступу// Україна–Європа–Світ. – Вип.18: Міжнародний збірник наукових праць. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – С. 201–206.
  8. Prosody of the viewpoint in political discourse // Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The Journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Warsaw: De Gruyter Open, 2017, vol. II(1), June 2017. p. 4-41. DOI: 10.1515/lart-2017-0001 (Видання включено до наукометричної бази даних Web of Science).
  9. Інтонаційні стратегії вираження точки зору у політичній промові // Сучасні тенденції фонетичних досліджень: Збірник матеріалів ІІІ Круглого столу з міжнар. участю (19 квітня 2019 р., м. Київ). – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. – С. 25-28.

Курси, які читає:

Теоретична фонетика англійської мови (ІІІ–ІV курси), Практична фонетика англійської мови, Практична граматика англійської мови, Вступ до мовознавства (І курс). Здійснює рецензування кандидатських дисертацій та керівництво підготовкою кандидатських, магістерських і курсових наукових досліджень.

Контакти: e-mail: oksalex@ukr.net