Васько Роман Володимирович

20130327_154745

 

Посада:  професор

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

У 1982 р. закінчив Київський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «іноземні мови (дві мови)».

У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Лінійна синтагматика кінакем у консонантних групах готської мови» за спеціальністю: 10.02.04 – «германські мови».

У 2007 році захистив докторську дисертацію на тему: «Первинні фонологічні одиниці в системі консонантизму давньогерманських мов» зі спеціальності: 10.02.04 – «германські мови»

У квітні 2010 року професора Васька Р.В. було обрано ректором Київського національного лінгвістичного університету.

З грудня 2010 року – Голова спеціалізованої вченої ради Д.26.054.02 (філологічні науки).

Під керівництвом доктора філологічних наук Васька Р.В. плідно працює наукова школа з порівняльно-історичного і типологічного  мовознавства.

За період науково-педагогічної діяльності завідувачем кафедри  опубліковано 55 праць, з них 1 монографія, 2 навчальних посібника.

Вибрані публікації: 

  1. A Grammar of the Gothic Language (Граматика готської мови). Навчально-методичний посібник для магістрантів, аспірантів і здобувачів наукових ступенів з фаху 10.02.04 – германські мови. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2008. – 220 с.
  2. Синтагматика первинних фонологічних одиниць у консонантних групах давньогерманських мов // Наукові записки. –  Серія: Філологічні науки (мово-знавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2008. – Вип. 75 (2). – С. 127-131. Фахове видання.
  3. Внутрішня будова фонеми в дихотомічній фонології // Проблеми загального, германського та слов’янського мовознавства. До   70-річчя проф. В.В. Левицького. Наукове видання. –   Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – С. 298-305.
  4. Становлення й функціонування системи консонантизму давньогерманських мов // Studia Methodologica, Тернопіль, 2008. – Вип. 23. – С. 15-22.
  5. Еволюція парадигматичних систем первин-них фонологічних одиниць у давньогер-манському консонан-тизмі. Проблеми семантики слова, речення та тексту. Зб. наук. пр. – К.: Видавничий центр КНЛУ.  2008. – Вип. 20. C. 32-36.
  6. Cинтагматика давньогерманського консонантизму. Мова, культура й освіта в сучасному світі // Зб. наукових праць до   90-річчя докт. філол. наук, проф. О.К.Романовського, 2008. С. 119-125
  7. Constants and Variables in the Diachronic Phonology of English and German. Abstracts // International Conference “English and German Studies in Lithuania and beyond: tradition and emerging perspectives”. Vilnius, 18-20 September, 2008. Vilnius : Vilnius universitas, 2008. P. 36.
  8. . Розрізнювальні ознаки в генеративній теорії фонології. Проблеми семантики, прагма-тики та когнітивної лінгвістики.   Зб. наук. пр. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  2008.– Вип. 13. C. 55-62.
  9. Этимологический состав заимствованной и иностранной лексики в поэтическом творчестве Улафа Бюлля. Вісник КНЛУ. Серія Філологія.  2009.  – Т.12. –   № 1. С. 71-78.
  10. Бінарність як фундаментальний принцип організації кінакемних систем // Проблеми зіставної семантики: зб. наук. статей. – Вип.10. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. – Ч. І. – С.8-14

Контактна інформація: 289-41-22