Плани занять з практичної граматики англійської мови (ІІІ курс, VI семестр)

Плани  занять з практичної граматики англійської мови

ІІІ курс, VI семестр

Змістовий модуль 1.

 

     Просте речення. Класифікація простих речень. Головні і другорядні члени речення.Вживання моделей умовного способу в простому реченні.

 

Тема 1.

Поняття речення, його ознаки.

Речення, його ознаки. Типи і види простих речень. Класифікація простих речень за структурою та метою висловлювання.  Непоширені та поширені речення. Шляхи вираження синтаксичних компонентів речення: словоформа, фраза, предикативна конструкція, підрядне речення та  їх граматичний статус в ієрархічній структурі простого речення.

 

Тема 2.

Головні члени речення.

Підмет. Засоби вираження підмета в англійській мові. Роль підмета в комунікативній структурі речення. It як підмет речення (cleft-sentences). Присудок. Класифікація. Змішані типи присудка.

 

Тема 3.

Узгодження присудка з підметом.

Основні правила узгодження присудка з підметом. Граматичне, проксимальне та семантичне узгодження. Узгодження присудка з підметом, вираженим збірними іменниками.

 

Тема 4.

Другорядні члени речення.

Комплемент, його типи. Додаток як тип комплементу. Означення, типи означень. Прикладка як особливий вид означення. Обставина, її типи.

 

Тема 5.

Порядок слів у простому реченні.

Структурні патерни англійського простого речення клауземи. Інверсія. Часткова інверсія. Повна інверсія. Граматична інверсія. Інверсія як один із засобів вираження емоційності речення.

 

Тема 6.

Синтаксичний та морфологічний аналіз простого речення.

Синтаксичний  аналіз різних видів та типів простих речень. Морфологічний аналіз різних видів та типів простих речень.

 

Тема 7.

Модальність як мовна категорія.

Види модальності. Умовний спосіб як граматичний вид передачі модальних значень. Класифікація форм умовного способу. Вживання моделей умовного способу в простому реченні.

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ курс, VI семестр

 

 

Змістовий модуль 2.

 

                                      Складне речення. Типи складних речень.

               Вживання моделей умовного способу в складнопідрядних реченнях.

                                                                Пунктуація.

 

Тема 1. (8)

Складне речення. Типи  складних речень. Вживання моделей умовного способу в складнопідрядних реченнях.

 

1.1. Складне речення.Типи складного речення.Складносурядні речення в англійській мові. Види зв’язку. Класифікація.

 

1.2. Складнопідрядні речення, їх класифікація. Складнопідрядні речення з підрядними підметовими.

 

1.3. Вживання моделей умовного способу в складнопідрядних реченнях з підрядними підметовими.

 

1.4. Складнопідрядні речення з підрядними предикативними. Вживання моделей умовного способу в складнопідрядних реченнях з підрядними предикативними.

 

1.5. Складнопідрядні речення з підрядними додатковими. Вживання моделей умовного способу в складнопідрядних реченнях з підрядними додатковими.

 

1.6. Складнопідрядні речення з підрядними  означальними. Вживання моделей умовного

способу в складнопідрядних реченнях з підрядними означальними.

 

1.7. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними. Вживання моделей умовного способу в складнопідрядних обставинних реченнях різних видів.

 

Тема 2. (9)

Пунктуація.

Правила пунктуації в простому реченні. Правила пунктуації в складному реченні.

 

Тема 3. (10)

Аналіз складного речення.

Синтаксичний та морфологічний аналіз складних речень. Змішані

типи складних речень.