Питання до заліку

         Список питань до заліку з готської мови

 1. Місце готської мови серед інших германських мов та її значення для германістики.
 2. Східногерманські мови та їх класифікація.
 3. Спільні риси готської та інших східногерманських мов.
 4. Спільні риси готської і північногерманських мов.
 5. Спільні риси готської і західногерманських мов.
 6. Прабатьківщина готів, їх розселення на берегах Балтійського моря та Північного Причорномор’я.
 7. Вестготи та їх королівство.
 8. Остготи та їх королівство.
 9. Готи в Криму.
 10. Християнізація готів. Єпископ Вульфіла.
 11. Готський алфавіт та особливості орфографії.
 12. Писемні пам’ятки готської мови.
 13. Реконструкція системи фонем германської мови–основи. Основні відмінні ознаки германського консонантизму.
 14. Пересуви приголосних: датування, інтерпретації.
 15. Закон Вернера.
 16. Спільногерманська гемінація. Закон Хольцмана.
 17. Основні особливості германської системи голосних фонем.
 18. Розвиток системи фонем після фіксації наголосу на першому складі: довгий та короткий вокалізм. Розвиток закінчень.
 19. Фонематичний статус дифтонгів у германській мові–основі.
 20. Морфологічна структура слова. Морфонологія германської мови–основи. Система германського аблауту. Явища кінця слова.
 21. Зміна граматичного типу: сильні та слабкі дієслова, особові закінчення; іменні частини мови (прикметник, іменник). Загальна характеристика граматичної будови германської мови–основи.
 22. Словесний наголос. Правила складоподілу.
 23. Система голосних фонем готської мови. Диференційні ознаки готських голосних фонем. Специфічність вокалізму готської мови.
 24. Двофонемні сполуки готських голосних. Монофонемізація дифтонгів ai, au.
 25. Спонтанні зміни германських наголошених голосних, які відбулися у готській мові до епохи створення писемних пам’яток.
 26. Комбінаторні зміни германських наголошених голосних.
 27. Зміни у системі германського ненаголошеного вокалізму, які відбулися у готській мові до епохи створення писемних пам’яток. Редукція голосних кінцевих складів.
 28. Зміни у готському вокалізмі після створення писемних пам’яток.
 29. Аблаут як засіб словозміни та словотвору.
 30. Підсистема приголосних фонем готської мови, її архаїчність.
 31. Спонтанні зміни германських приголосних, які відбулися у готській мові до епохи створення писемних пам’яток.
 32. Комбінаторні зміни германських приголосних, які відбулися у готській мові до епохи створення писемних пам’яток.
 33. Граматичне чергування приголосних готської мови по закону Вернера.
 34. Загальна характеристика системи фонем і системи фонематичних опозицій готської мови епохи створення писемних пам’яток.
 35. Засоби словозміни (флексія, чергування голосних у корені, чергування голосних у суфіксі, суплетивне утворення).
 36. Іменні частини мови та їхні граматичні категорії: рід, число, відмінок.
 37. Іменник. Система відмінювання іменників. Розподіл іменників за типами основ та характеристика парадигм.
 38. Відміни іменників: голосні основи (-а-, -o-, -і-, -u-); приголосні основи (-n-,  -r-,  -nd-); кореневі основи.
 39. Прикметник. Сильна та слабка відміни прикметників, їх вживання. Ступені порівняння прикметників.
 40. Займенник. Розряди займенників: особові, присвійні, вказівні, відносні, питальні, неозначені. Займенникові прикметники.
 41. Числівник.
 42. Загальна характеристика граматичної системи готської мови.
 43. Особові дієслівні форми. Іменні форми дієслова.
 44. Граматичні категорії особових дієслівних форм: особа, число, час, спосіб, стан, перехідність / неперехідність. Проблема існування категорії виду.
 45. Морфологічна класифікація дієслів: сильні дієслова (класи сильних дієслів без редуплікації, з редуплікацією та з редуплікацією й аблаутом).
 46. Морфологічна класифікація дієслів: слабкі дієслова, претерито- презентні дієслова, неправильні дієслова. Особливості дієвідмінювання.
 47. Іменні форми дієслова: інфінітив, дієприкметник теперішнього часу, дієприкметник минулого часу та їх вживання.
 48. Прислівник. Структурно-семантичні класи прислівників.
 49. Службові слова: прийменник, сполучник. Частка.
 50. Структура слова. Структурні типи слів.
 51. Засоби словотвору: суфіксація, префіксація, внутрішня флексія, парадигматичне уособлення. Субстантивація.
 52. Суфіксація: суфікси іменників, прикметників, дієслів.
 53. Префіксація: префікси іменників та дієслів.
 54. Словоскладання.
 55. Типи синтаксичного зв’язку: узгодження, керування, прилягання.
 56. Специфічні типи речень у готській мові.
 57. Структура простого речення.
 58. Односкладові, двоскладові речення.
 59. Синтаксичні звороти: абсолютні конструкції, accusativus cum infinitivo.
 60. Основні типи підрядних речень: підрядні підметові, підрядні означальні, підрядні додаткові, підрядні обставинні речення (часу, місця, мети, причини, умови).