Кучер Ігор Анатолійович     

Кандидат філологічних наук, доцент

У 2007 році закінчив Санкт-Петербурзький державний університет, отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Філологія (фінська мова)”.

 З 2007-го року працює у Київському національному лінгвістичному університеті на посаді викладача, а потім старшого викладача і доцента кафедри германської і фіно-угорської філології імені професора Г.Г. Почепцова.

 1. Має 8 публікацій наукового характеру, в тому числі 5 наукових публікацій у провідних фахових виданнях України та закордонних виданнях.

   

  Обрані публікації:

1. Кучер І.А. Співвідношення плану змісту і плану вираження лексеми käydä у фінській мові / І.А. Кучер // Україна і світ : Діалог мов та культур : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 03–05 квітня 2013 р.) / Київський національний лінгвістичний університет. – К., 2013. – С.169-170.

2. Кучер І.А. Принципи організації лексичних одиниць в польові моделі / І.А. Кучер // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія : [зб. наук. пр.] / [гол. ред. А.В. Корольова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – Вип. 16. – № 1. – С. 71–78.

3. Кучер І.А. Семантизация глагола käydä в структуре идиоматических выражений финского языка / І.А. Кучер // Проблеми зіставної семантики : [зб. наук. ст.] / [відп. ред. А.В. Корольова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 361-368.

4. Кучер І.А. Історико-методологічні періоди у вивченні лексико-семантичних полів / І.А. Кучер // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія : [зб. наук. пр.] / [гол. ред. А.В. Корольова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – Вип. 17. – № 1. – С. 91-98. – ISSN 2311-0821.

5. Кучер І.А. Методичні дослідницькі стадії і процедури комплексного аналізу дієслів руху у фінській мові (на прикладі дієслів käydä, mennä i tulla) / І.А. Кучер // Нова філологія : [зб. наук. пр.] / [гол. ред. С.М. Єнікєєва]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – № 64 – С. 233-240.

6. Кучер І.А. Ядерно-периферійна організація неперехідних дієслів руху / І.А. Кучер // Science And Education A New Dimension. Philology / [editor-in-chief: Dr. Xénia Vámos]. – Budapest : Editor And Authors of Individual Articles, 2015. –  Issue 47 – С. 59-62. – p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996.

 1. Навчальні курси, які читає:

  III курс, Практика перекладу фінської мови, Практична граматика фінської мови, Практика усного та писемного мовлення фінської мови, Історія фінської мови, Історія літератури Фінляндії, Лексикологія фінської мови, Варіативність фінської мови, Особливості розмовної фінської мови.

   

  У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, тема: “Лінгво-когнітивне моделювання лексико-семантичного поля дієслів руху у фінській і українській мові”.