Коломієць Валентина Олексіївна

DSC01192

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Курси, які читаються:

Англійська мова (за професійним спрямуванням) (2 курс, спеціальність 053 Психологія)
Англійська мова (за професійним спрямуванням) (3 курс, спеціальність 053 Психологія)
Англійська мова (за професійним спрямуванням) (4 курс, спеціальність 053 Психологія)

 

Вибрані публікації:

  1.  Коломієць В.О., Погребна М. В., Павлущенко Т. Р., Туз В. А. Створення глосарія з комп’ютерної лінгвістики на основі корпусу анотацій наукових статей // Україна і світ: діалог мов та культур:Матеріали міжнародної студентської науково-практичної конференції, 01-03 квітня 2015 року. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 76-77 (тези).
  2.  Коломієць В. О., Данієлян А. Г. Розробка комп’ютерної програми для навчання студентів видо-часових форм англійського дієслова// Україна і світ: діалог мов та культур:Матеріали міжнародної студентської науково-практичної конференції, 01-03 квітня 2015 року. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 74-76 (тези).
  3. Коломієць В. О. Переклад наукових публікацій як засіб формування професійно орієнтованої англомовної комунікативної компетентності студентів магістратури // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня –1 квітня 2016 р. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016 .– Стор. 159-161 (тези).
  4. Анотований науково-допоміжний бібліографічний покажчик статей журналу Computational Linguistics (2000-2017 рр.) [Електронний ресурс]: мережне електронне видання / ред. В.О.Коломієць, уклад. М.О.Драчова, М.Ю.Дубок, О.М.Мартинюк та ін. — Електрон. текст. дані. — К.: Видавничий центр КНЛУ, 2017. — 17,79 др. арк. —  Режим доступу: http://cljai.weebly.com/ або http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/640, вільний. — Назва з титул. екрана. — Мови укр., англ.
  5. Коломієць В. О. Організація самостійної роботи магістрантів з англійської мови професійного спрямування в умовах болонського процесу // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11 – 13 квітня 2018 р. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2017.  – Стор. 566-568
  6. Коломієць В. О. Нові явища в граматиці сучасної англійської мови (корпусне дослідження) // Ad orbem per linguas. До світу через мови : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20–22 березня 2019 р. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2019.  – Стор. 137-138.
  7. Коломієць В. О. Типові помилки при вивченні англійської мови : навч. посіб. для студентів немовних спеціальностей закладів вищої освіти [Електронний ресурс] : локальне електронне видання / В. О. Коломієць. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Електрон. текст. дані. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2020. – 147 с.  –  Режими доступу: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/756 або http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.