Шутова Марія Олександрівна – Завідувач кафедри

Шутова Марія Олександрівна,
доктор філологічних наук, доцент

Shutova

 

Посада завідувач кафедри
Науковий ступінь доктор філологічних наук
Учене звання доцент
Закінчила Київський державний лінгвістичний університет (1998 р.)
Спеціальність викладач англійської і німецької мов та зарубіжної літератури

Кандидат педагогічних наук (2005). Тема дисертації “Проблеми реформування загальної середньої освіти в США (1950-ті – 1990-ті рр.)”, спеціальність 13.00.02 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Захист в спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Доктор філологічних наук (2016). Тема дисертації “Етнокультурні стереотипи в англійській та українській мовах: реконструкція і типологія”, спеціальність 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. Захист в спеціалізованій вченій раді Київського національного лінгвістичного університету.

З 1998 р. по 2015 р. працювала викладачем, а згодом доцентом кафедри іноземних мов Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

2016 – 2017 рр. – доцент кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ.

2017 – 2020 рр. – завідувач кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства КНЛУ.

З вересня 2020 року – завідувач кафедри германської і фіно-угорської філології імені професора Г.Г. Почепцова.

Шутова М.О. є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02 Київського національного лінгвістичного університету (учений секретар).

Вибрані публікації:

 1. Шутова, М. О. (2016). Етнокультурні стереотипні портрети англійців і українців (когнітивно-ономасіологічна реконструкція фразеоформул). Київ: Вид. центр. КНЛУ, 2016. 294 c.
 2. Шутова, М. О. (2013). Мовленнєвий етикет як система координат у міжособистісній і міжкультурній комунікації. Вісник КНЛУ. Проблеми зіставної семантики. Серія: Філологія. Вип.15. №1. 2013. С.134-142.
 3. Шутова, М. О. (2014). Реконструкція фактів етнокультури від архетипів до стереотипів. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики Вип.25. С. 508-522
 4. Шутова, М. О. (2015). Ментальність етносів і їх національний характер як ядро етнокультурних стереотипів (на прикладі семантичної реконструкції стереотипізації уявлень українців про рідну оселю. Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 740-741: Германська філологія. С. 245-250.
 5. Шутова, М. О. (2014). Формомодель етнокультурних стереотипів як наукова дескрипція для інтерпретації/реконструкції поведінки представників етнічних груп. Science and Education a New Dimension. Philology. Budapest, 2014. Issue 28. ISSN 2308-5258
 6. Шутова, М. О. (2016). Символіко-мотиваційна реконструкція етнокультурних стереотипів англійців і українців про патріотизм. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт. Вип. 16.  ISSN 2308-4855
 7. Shutova, M. (2014). Ethnic and Cultural Stereotypes in the Language. Various Dimensions of Contrastive Studies. University of Silesia. Szczyrk: http://ija.us.edu.pl/sub/vdocs/vdocs-abs.pdf
 8. Шутова, М. О. (2017). Когнітивно-лінгвокомпаративна реконструкція етнокультурних стереотипів англійців і українців про національний характер. Концепты и Контрасты: коллективная монография. Одесса: “Одесская юридическая академия”. С. 181 – 188 .
 9. Шутова, М. О. (2017). Акціональна, ментальна і мовна проекція етнокультурних стереотипів англійців і українців (когнітивно-лінгвокомпаративна реконструкція фразеоформул). Одеський лінгвістичний вісник. Вип.9, Т.3. Одеса. С. 39 – 45.
 10. Shutova, M., Mudrynych, S. (2019). The Biblical motive of the “Promised Land” in inaugural addresses of American Presidents . Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія “Філологія. Соціальні комунікації”. Т.30 (69). № 2. Київ. DOI https://doi.org/10.32838/2663-6069-2019.2-1/21
 11. Шутова, М. О. (2019). Етнокультурне підгрунтя фразеосеміотичних номінацій поведінкових стереотипів англійців і українців. Research of Different Directions of Development of Philological Sciences in Ukraine and EU. Romania. Baia Mare. 144 – 148.
 12. Shutova, M. O. (2020). Predicates of state denoting mental condition of man. Modern Researches in Philological Sciences: Collective Monograph. Riga. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-588-37-2/24
 13. Shutova, M., Mudrynych, S. (2020). The Concept of “New Life” as a Powerful Psycholinguistic Element in the Inaugural Addresses of the U.S. Presidents. Amazonia Investiga. Vol.9. Issue 33:8-16. 2020. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2020.33.09.1