Стеріополо Олена Іванівна

стерыопо

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Курси, які читаються:

Загальне мовознавство

Історія лінгвістичних учень

Теоретична фонетика німецької мови студентам

Курс за вибором аспірантам

Закінчила у 1971р. Київський державний університет ім.. Т.Г.Шевченка Спеціальність: філолог, викладач німецької, англійської мов і зарубіжної літератури

Кандидат філологічних наук,1979, Київський державний педагогічний інститут іноземних мов. Тема дисертації: Редукция ключевых гласных немецкого языка. 10.02.04 – германські мови. Доктор філологічних наук, 2005 рік., Санкт-Петербург. 10.02.19 – Загальне мовознавство, соціолінгвістика, психолінгвістика. Тема дисертації: Система гласных и её реализация в речи.

Професор кафедри німецької філології КНЛУдо 2010 р.

З 2010 – професор кафедри германської і фінської філології КНЛУ

  1. СтеріопоSteriopolo Olena, Steriopolo Olga (2012) Die vergleichende Sprachwissenschaft – eine linguistische Wissenschaft / Матеріали науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов та культур». – К., 2012. – С. 424-426.
  2. Стеріополо О. І. (2012) Фонетична інтерпретація звукової системи з позицій Міжнародної Фонетичної Асоціації / О.І. Стеріополо// Міжнародний науковий збірник. Вип. 42/1. – К,2012. – С. 408-414.
  3. Стеріополо О.І. (2013) Функціонування голосних /а:/ – /а/ у національних варіантах німецької мови в Німеччині, Австрії і Швейцарії / О.І. Стеріополо, Т.М. Сольська// Проблеми зіставної семантики : [зб. наук. статей]. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – Вип. 11. С.144 – 151.
  4. Steriopolo Olena. (2013) Neuere Entwicklungsprozesse in der Phonetik des Deutschen / Olena Steriopolo // Germanistik in der Ukraine. – Jh.8. Kyjiw., 2013. – S.114-130.
  5. Стеріополо О.І. (2014) Система принципів і засобів організації фонетичного дослідження підготовленного і спонтанного мовлення/ Олена Стеріополо// Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія філологія, том 17 №1, 2014. – С.176-187.
  6. Steriopolo Olena. (2014) Asymmetrie im Sprachsystem und ihre Bedeutung für die Entwicklung der Sprache // Germanistik in der Ukraine. – Jh.9. Kyjiw., 2014. – S.108-113.
  7. Асиметрія в системі мови та її значення для розвитку мови. // Germanistik in der Ukraine. – Jh.9. Kyjiw., 2014. – S.108-113.
  8. Steriopolo O. (2015) Suprasegmentalia im Deutschen und im Ukrainischen /      О. І. Стеріополо // Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Ізмаїльського державного гуманітарного університету (15-17 жовтня, 2015). Т. ІІ: Філологія. Мистецтвознавство. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ; “СМИЛ”, 2015. – С. 85-89.
  9. Steriopolo O. (2015) Kontrastiv – vergleichende Phonologie innerhalb der komparativen Linguistik// Germanistik in der Ukraine. – Jh.10. Kyjiw., 2015. – S.110-123. (Контрастивно-зіставна фонологія в рамках компаративної лінгвістики)