Мусієнко Юлія Анатоліївна

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Мусієнко Юлія Анатоліївна

Посада: старший викладач

У 2007 р. закінчила Київський національний лінгвістичний університет  за спеціальністю “Мова та література (англійська, німецька)”, магістр філології.

У 2013 р. закінчила аспірантуру.

З жовтня 2013 року працює викладачем кафедри германської і фіно-угорської філології в Київському національному лінгвістичному університеті.

Публікації за останні 5 років:

  1. Мусієнко Ю. А. Методика виявлення когнітивних і прагматичних ознак просодичного оформлення англійських притч / Ю. А. Мусієнко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія : Філологічні науки (мовознавство). — Кіровоград : КДПУ ім. В. В. Винниченка, 2013. — Вип. 119. — С. 159—164. (стаття)
  2. Мусієнко Ю. А. Перцептивні особливості лінгвокогнітивної структури озвучених англійських притч / Ю. А. Мусієнко // Наукові записки національного університету “Острозька академія”. Серія : Філологічна. — Острог : Нац. ун-т “Острозька академія”, 2013. — Вип. 37. — С. 221—224. (стаття)
  3. Мусиенко Ю. А. Лингвокогнитивные и прагматические особенности просодического оформления английских притч / Ю. А. Мусиенко // Научная дискуссия: вопросы филологии, искуствоведения и культурологии : материалы XI Междунар. заоч. науч.-практ. конф. (30 апр. 2013 г.) — М. : Междунар. центр науки и образования, 2013. — С. 150—157. (стаття)
  4. Мусієнко Ю. А. Комунікативна стратегія проголошення англійської притчі у межах аксіологічного аспекту / Ю. А. Мусієнко // Актуальні проблеми сучасної філології : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 20−21 верес. 2012 р.) / К. : НУБіП, 2012. — С. 61—64. (тези)
  5. Мусієнко Ю. А. Просодична реалізація функціонально-прагматичної спрямованості англійських притч / Ю. А. Мусієнко // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 21−23 берез. 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. — С. 221—223. (тези)
  6. Мусієнко Ю. А. Результати аудитивного аналізу лінгвокогнітивних особливостей просодичного оформлення англійських притч / Ю. А. Мусієнко // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 3−5 квіт. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. — С. 217—218. (тези)
  7. Мусієнко Ю. А. Динамічні та темпоральні характеристики озвучених текстів англійських притч / Ю. А. Мусієнко // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 19−21 березня 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. — С. 285—287. (тези)
  8. Мусієнко Ю. А. Директивність емоційно-прагматичного потенціалу озвучених англійських притч / Ю. А. Мусієнко // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 01−03 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. — С. 291—293. (тези)
  9. Психолінгвістичні особливості актуалізації позитивного концептуального простору англійських притч: Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 30 берез. — 01 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. — С. 240—242. (тези)

julia_musienko@mail.ru

+38 067-936-53-75