Завідувач кафедри

Стеріополо Олена Іванівна

 

 стерыопо

Посада: завідувач кафедри, професор

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Закінчила у 1971р. Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка

Спеціальність: філолог, викладач німецької, англійської мов і зарубіжної літератури

Кандидат філологічних наук,1979, Київський державний педагогічний інститут іноземних мов. Тема дисертації: Редукция ключевых гласных немецкого языка. 10.02.04 – германські мови. Доктор філологічних наук, 2005 рік., Санкт-Петербург. 10.02.19 – Загальне мовознавство, соціолінгвістика, психолінгвістика. Тема дисертації: Система гласных и её реализация в речи.

Професор кафедри німецької філології КНЛУ до 2010 р.

З 2010 – професор кафедри германської і фінської філології КНЛУ

З 2015 року  очолює кафедру германської і фіно-угорської філології.

Вибрані публікації:

 1. Стеріополо О.І. (2012) Українська фонетична система у парадигмі міжнародної фонетичної асоціації (МФА) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Вип. 27.- Ужгород, 2012.-С.51-58.
 2. Steriopolo Olena, Steriopolo Olga (2012) Die vergleichende Sprachwissenschaft – eine linguistische Wissenschaft / Матеріали науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов та культур». – К., 2012. – С. 424-426.
 3. Стеріополо О. І. (2012) Фонетична інтерпретація звукової системи з позицій Міжнародної Фонетичної Асоціації / О.І. 1Стеріополо// Міжнародний науковий збірник. Вип. 42/1. – К,2012. – С. 408-414.
 4. Стеріополо О.І. (2013) Функціонування голосних /а:/ – /а/ у національних варіантах німецької мови в Німеччині, Австрії і Швейцарії / О.І. Стеріополо, Т.М. Сольська // Проблеми зіставної семантики : [зб. наук. статей]. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – Вип. 11. С.144 – 151.
 5. Steriopolo Olena. (2013) Neuere Entwicklungsprozesse in der Phonetik des Deutschen / Olena Steriopolo // Germanistik in der Ukraine. – Jh.8. Kyjiw., 2013. – S.114-130.
 6. Стеріополо О.І. (2014) Система принципів і засобів організації фонетичного дослідження підготовленного і спонтанного мовлення/ Олена Стеріополо// Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія філологія, том 17 №1, 2014. – С.176-187.
 7. Стеріополо О. І. Процесуальний  аспект художнього перекладу і компетентність майбутнього перекладача /О.  І. Стеріополо // Нові концепції викладання іноземної мови в світлі сучасних вимог. – Київ, 2014. –  С. 111-115 (тези).

  9.​ Steriopolo Olena. (2014) Asymmetrie im Sprachsystem und ihre Bedeutung für die Entwicklung der Sprache // Germanistik in der Ukraine. – Jh.9. Kyjiw., 2014. – S.108-113 (стаття).

  10.​ Асиметрія в системі мови та її значення для розвитку мови. // Germanistik in der Ukraine. – Jh.9. Kyjiw., 2014. – S.108-113 (стаття).

  11.​ Steriopolo O. (2015) Suprasegmentalia im Deutschen und im Ukrainischen / О. І. Стеріополо // Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Ізмаїльського державного гуманітарного університету (15-17 жовтня, 2015). Т. ІІ: Філологія. Мистецтвознавство. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ; “СМИЛ”, 2015. – С. 85-89 (тези).

  12.​ Steriopolo O. (2015) Kodifizierte Aussprachenorm und Sprechrealität // IDT 2013 Deutsch von innen · Deutsch von außen DaF · DaZ · DaM Beiträge der XV. Internationalen Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer Bozen, 29. Juli−3. August 2013 Im Auftrag des IDV herausgegeben von Hans Drumbl und Antonie.- Bozen-Bolzano University Press. Italien- S. 93-108 (стаття).

  13.​  Steriopolo O. (2015) Kontrastiv – vergleichende Phonologie innerhalb der komparativen Linguistik// Germanistik in der Ukraine (Контрастивно-зіставна фонологія в рамках компаративної лінгвістики 1. частина). – Jh.10. Kyjiw., 2015. – S.131-141 (стаття).

  14.​  Steriopolo O. (2016) Успішна комунікація як соціально-комунікативна взаємодія адресанта і адресата.-//Мова, мовлення, комунікація.-2016.- С.296-309 (стаття).

  15.​  Стеріополо О. І. (2016) Усний текст, його різновиди та комунікативно-прагматичні категорії // Вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського (стаття).

  16.​  Elena Steriopolo, Marzena Zygis & Bernd Pompino-Marschall (to appear-у друці). Ukrainian. Illustrations of the IPA. Journal of the International Phonetic Association.- 2016 (стаття).

  17.​ Стеріополо О. І. (2016) Успішна комунікація як соціально-комунікативна взаємодія адресанта і адресата // Мова, мовлення, комунікація.- Вид.центр КНЛУ.- С.296-309 (стаття).

  18.​  Steriopolo O. (2016) Kontrastiv – vergleichende Phonologie innerhalb der komparativen Linguistik (Fortsetzung) // Germanistik in der Ukraine. – Jh.11. Kyjiw., 2016. – S.127-139.(Продовження) (Контрастивно-зіставна фонологія в рамках компаративної лінгвістики) (стаття).