Гнезділова Ярослава Володимирівна

яяя

Кандидат філологічних наук, доцент

У 2000 закінчила Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького р. та отримала спеціальність «англійська і німецька мови та  література».

У КНЛУ почала працювати з 2000 р. на кафедрі граматики та історії англійської мови, яку потім реорганізували у кафедру германської і фіно-угорської філології.

У 2007 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Емоційність та емотивність сучасного англомовного дискурсу: структурний, семантичний і прагматичний аспекти» за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

З 2011 по 2015 р.р. працювала завідувачем кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства. У 2013 р. отримала вчене звання доцента вищезазначеної кафедри.

У 2015–2018 р.р. навчалася у докторантурі; працює над темою докторської дисертації «Маніпулятивність у просторі англомовної метакомунікації: прагмалінгвістичний і лінгвокогнітивний аспекти».

З 2018 р. – доцент кафедри германської і фіно-угорської філології імені професора Г.Г. Почепцова.

За останні 5 років автором опубліковано 31 наукові праці, у тому числі 2 статті у закордонному журналі, що входить до н-м бази Web of Science.

Вибрані публікації:

  1. Autonomous metacommunicative lexicon and its specifics in manipulative discourse // Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The Journal of the University of SS Cyril and Methodius in Trnava. – Warsaw: De Gruyter Open, 2017. – Vol. II(1). – P. 42-89.
  2. Metapragmatics of academic written discourse // Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The Journal of the University of SS Cyril and Methodius in Trnava. – Warsaw: De Gruyter Open, 2018. – Vol. III (1). – June 2018. – P. 46–79.
  3. Квазиспонтанность фатического метадискурса: эмотиологический аспект // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2015. – № 1 (88). Гуманитарные науки. – С. 80–84.
  4. Метакомунікація в контексті маніпуляції: передумови // Science and Education a New Dimension. Philology, IV (25). – Budapest, 2016. – Issue 105.  – P. 24–27.
  5. Метапоняття в cучасній лінгвістиці: семантичний аспект // Вісник КНЛУ. Серія Філологія. – 2015. – С. 16–21.
  6. Смислоутворювальні елементи поняття маніпуляції // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мови. – 2016. – Вип. 14. – C. 25–33.

Курси, які читає:

Практична граматика англійської мови (ІІ–ІІІ курси), Порівняльна типологія англійської та української мов (магістри).

Контакти: e-mail: yaroslava.gn@gmail.com