Сєрякова Ірина Іванівна

20130327_154827

Посада: Проректор з навчально-виховної роботи і міжнародних зв’язків, професор кафедри германської і фіно-угорської філології

Контактна інформація:

тел. (044) 287-33-74

е-mail: international@knlu.edu.ua

Детальніша інформація

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Курси, які читаються:

Теоретична граматика англійської мови, IV курс;

курси підготовки для здобувачів “Теоретична граматика”.

Курси за вибором: Комунікативна функція невербальної семіотики, ІV курс; Невербальні компоненти комунікації: номінативний та прагматичний аспекти, V курс.

Вибрані публікації:

 1. Сєрякова І. І. Невербалістика : основні напрямки дослідження / І. І. Сєрякова // Проблема семантики слова, речення та тексту : зб. наук. праць. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2009. – Вип. 22. – С. 325–332.
 2. Серякова И. И. Невербальный профиль коммуникативного поведения украинских политических лидеров / И. И. Серякова // Культура народов Причерноморья : [науч. журнал]. – Симферополь : Межвуз. центр “Крим”, 2009. – Вип. 168. – Т. 2. – С. 233–235.
 3. Сєрякова І. І. Політичний дискурс та семіотична особистість / І. І. Сєрякова // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Філологія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2009. – Вип. 2. – Т. 12. – С. 115–120.
 4. Серякова И. И. Прагматика коммуникативных стилей / И. И. Серякова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. Мовознавство : [зб. наук. праць]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – Вип. 17. – С. 74–77.
 5. Seryakova I. Magic of Nonverbal Communication / I. Seryakova // Навчальний посібник 2-ге видання зі змінами та доповненнями. – К. : Освіта України, 2009. – 161 с.
 6. Seryakova I. Functions of Touch Communication / I. Seryakova // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія : Філологічна : [зб. наук. праць]. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2010. – Вип. 16. – С. 271–275.
 7. Seryakova I. Voice and Emotion / I. Seryakova // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – Вип. 7. – С. 372–375.
 8. Серякова И. И. Невербалика политического дискурса / И. И. Серякова // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Філологія, педагогіка, психологія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2011. – Вип. 23. – С. 19–25.
 9. Серякова И. И. Невербальный знак коммуникации в англоязычных дискурсивных практиках : [монография] / Ирина Ивановна Серякова. – К. : Изд. центр КНЛУ, 2012. – 280 с.
 10. Коммуникативный менеджмент конфликтного дискурса //  Международный  научный журнал “SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION”. Budapest, 2015. –  Philology, III(9). –  Issue: 44. – С. 78-82. (индексируется в наукометрических базах: INNO SPACE Scientific Journal Impact Factor: 2.642 ISI Impact Factor: 0.465)
 11. Серякова І.І. Семіотичний простір тілесності англомовного художнього дискурсу // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Серія 9, Сучасні тенденції розвитку мов,. – 2017 – випуск № 15. – C.189-196 (стаття)