Стеріополо Олена Іванівна – завідувач кафедри

стерыопо

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Курси, які читаються:

Загальне мовознавство

Історія лінгвістичних учень

Теоретична фонетика німецької мови студентам

Курс за вибором аспірантам

Закінчила у 1971р. Київський державний університет ім.. Т.Г.Шевченка Спеціальність: філолог, викладач німецької, англійської мов і зарубіжної літератури

Кандидат філологічних наук,1979, Київський державний педагогічний інститут іноземних мов. Тема дисертації: Редукция ключевых гласных немецкого языка. 10.02.04 – германські мови. Доктор філологічних наук, 2005 рік., Санкт-Петербург. 10.02.19 – Загальне мовознавство, соціолінгвістика, психолінгвістика. Тема дисертації: Система гласных и её реализация в речи.

Професор кафедри німецької філології КНЛУдо 2010 р.

З 2010 – професор кафедри германської і фінської філології КНЛУ

 1. Стеріополо О.І. (2009) Intonation als Komplexphänomen Germanistik in der Ukraine. – Jh.4. – 2009. Kiew. – S.75-86.
 2. Стеріополо О.І., Зінченко О.А. (2010) Гендерні розбіжності вимовляння німців // Читання як засіб розвитку іншомовної мовленнєвої компетенції. – Ізмаїл, 2010. – С.28-36.
 3. Стериополо Е.И. (2010) Речевая коммуникация: правили, стратеги и единицы общения// Філологія і освітній процес: 21 століття. – Одеса, 2010. – С.156-160.
 4. Стеріополо О.І., Рудківський О.П. (2010) Вияв ознаки «напруженість/ не напруженість» німецьких приголосних у спонтанному мовленні// Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія філологія, том 13 №1, 2010. – С.13-21.
 5. Стеріополо О.І. (2010) Комунікативно-прагматичні категорії усного мовлення // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – ЧНУ, №1, 2010. – С.143-153.
 6. Steriopolo Olena, Steriopolo Olga (2010) Die Silbe als grundlegende sprachliche Einheit‘‘ Germanistik in der Ukraine. – Jh.5. – 2010. Kyjiw. – S.70-81.
 7. Steriopolo Elena (2011) Anmerkungen zur gegenwärtigen deutschen Aussprache: kodifizierte Norm und Sprechrealität // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка, серія: Філологічні науки. Вип.96, ч.2. – 2011. – С.220-223.
 8. Стериополо Е.И., Стериополо О.Е. (2011) Вариативность гласных фонем немецкого и украинского языков в речи// Проблеми зіставної семантики. – Вип. 10, ч.1, 2011. – С.189-197.
 9. Стеріополо О.І. (2011) Роль і місце німецької мови в Україні і світі // Матеріали науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов та культур». – К., 2011. – С.230-232.
 10. Стеріополо О.І. (2011) Роль і місце німецької мови в Україні і світі // Роль німецької мови у трансфері освіти, науки та культури в Україні. Матеріали 18 Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації Українських германістів. – Ужгород, ФОП, – 2011. – С.176-179.
 11. Steriopolo Olena (Bernd Pompino-Marschall) (2011) Das ukrainische Lautsystem aus der Sicht der modernen komparativen Phonetik// Germanistik in der Ukraine. – Jh.6. Kyjiw. – S.12-23.
 12. Стеріополо О.І. (2012) Українська фонетична система у парадигмі міжнародної фонетичної асоціації (МФА) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Вип..27.- Ужгород, 2012.-С.51-58.
 13. Steriopolo Olena, Steriopolo Olga (2012) Die vergleichende Sprachwissenschaft – eine linguistische Wissenschaft / Матеріали науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов та культур». – К., 2012. – С. 424-426.
 14. Стеріополо О. І. (2012) Фонетична інтерпретація звукової системи з позицій Міжнародної Фонетичної Асоціації / О.І. 1Стеріополо// Міжнародний науковий збірник. Вип. 42/1. – К,2012. – С. 408-414.
 15. Стеріополо О.І. (2013) Функціонування голосних /а:/ – /а/ у національних варіантах німецької мови в Німеччині, Австрії і Швейцарії / О.І. Стеріополо, Т.М. Сольська// Проблеми зіставної семантики : [зб. наук. статей]. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – Вип. 11. С.144 – 151.
 16. Steriopolo Olena. (2013) Neuere Entwicklungsprozesse in der Phonetik des Deutschen / Olena Steriopolo // Germanistik in der Ukraine. – Jh.8. Kyjiw., 2013. – S.114-130.
 17. Стеріополо О.І. (2014) Система принципів і засобів організації фонетичного дослідження підготовленного і спонтанного мовлення/ Олена Стеріополо// Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія філологія, том 17 №1, 2014. – С.176-187.
 18. Steriopolo Olena. (2014) Asymmetrie im Sprachsystem und ihre Bedeutung für die Entwicklung der Sprache // Germanistik in der Ukraine. – Jh.9. Kyjiw., 2014. – S.108-113.
 19. Асиметрія в системі мови та її значення для розвитку мови. // Germanistik in der Ukraine. – Jh.9. Kyjiw., 2014. – S.108-113.
 20. Steriopolo O. (2015) Suprasegmentalia im Deutschen und im Ukrainischen /      О. І. Стеріополо // Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Ізмаїльського державного гуманітарного університету (15-17 жовтня, 2015). Т. ІІ: Філологія. Мистецтвознавство. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ; “СМИЛ”, 2015. – С. 85-89.
 21. Steriopolo O. (2015) Kontrastiv – vergleichende Phonologie innerhalb der komparativen Linguistik// Germanistik in der Ukraine. – Jh.10. Kyjiw., 2015. – S.110-123. (Контрастивно-зіставна фонологія в рамках компаративної лінгвістики)